Resultat Nöjdhet spinal stenos - Justerade värden (Case-mix)

Förklaring av Resultatmått och Beräkningar

Justerade resultat (Case-mix)

När man jämför de olika klinikernas resultat är det viktigt att ta hänsyn till att patientpopulationerna som opereras för en viss diagnos inte är helt lika.

Man opererar till exempel olika med avseende på kön, ålder, besvärstid innan operationen, smärtintensitet, förekomst av samsjuklighet m.m. Dessa omständigheter påverkar resultatet av en given operation för en given diagnos. Förekomsten av dessa omständigheter varierar mellan landets kliniker.

I denna presentation redovisas andelen som är nöjda 1 år efter sin operation för diskbråck.

Nöjdhet spinal stenos

Resultatet av en operation är den effekt operationen haft på de besvär (oftast smärta) som föranledde operationen. Resultatet mäts med ett resultatmått  som baseras på de svar de opererade individerna ger i den enkät som besvaras 1 år efter operationen.

Frågan som besvaras lyder:
”Hur är din inställning till resultatet av din genomgångna ryggoperation?”

Det finns tre svarsalternativ:

  1. Jag är nöjd
  2. Jag är tveksam
  3. Jag är missnöjd

 Svarsalternativ 1 betraktas som lyckat resultat. Diagrammet visar den andel (%) som är nöjd med resultatet av operationen.