Resultat bensmärta Spinal stenos - Justerade värden (Case-mix)

Förklaring av Resultatmått och Beräkningar

Justerade resultat (Case-mix)

När man jämför de olika klinikernas resultat är det viktigt att ta hänsyn till att patientpopulationerna som opereras för en viss diagnos inte är helt lika.

Man opererar till exempel olika med avseende på kön, ålder, besvärstid innan operationen, smärtintensitet, förekomst av samsjuklighet m.m. Dessa omständigheter påverkar resultatet av en given operation för en given diagnos. Förekomsten av dessa omständigheter varierar mellan landets kliniker.

I denna presentation redovisas bensmärta för spinal stenos.

Bensmärta spinal stenos

Resultatet av en operation är den effekt operationen haft på de besvär (oftast smärta) som föranledde operationen. Resultatet mäts med ett resultatmått  som baseras på de svar de opererade individerna ger i den enkät som besvaras 1 år efter operationen.

Frågan som besvaras lyder: ”Hur är din bensmärta/ischias nu jämfört med före operationen?” Det finns sex svarsalternativ:

0. Hade inte bensmärta före operationen
1. Försvunnen
2. Mycket förbättrad
3. Något förbättrad
4. Oförändrad
5. Försämrad

Svarsalternativen 1 och 2 betraktas som ett lyckat resultat av operationen avseende bensmärta. Vi har valt att inte inkludera 3 = något förbättrad eftersom det kan vara ”tveksamt”.

Andra registerredovisningar kan inkludera dessa (3) i gruppen ”lyckat resultat”, och det kan vara en orsak till osäkra jämförelser.

Staplarna i diagrammet visar alltså den andel (%) av de opererade som har ett lyckat resultat (1+2).