Diskbråck Spinal Stenos Spondylolisthes SRS Årsrapporter
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine


Resultat

- diskbråck med konventionell och mikroskopisk operationsmetod


Resultaten baseras på 2008-2010 års operationer inregistrerade i Svenska Ryggregistret SweSpine och redovisas för de kliniker som opererat minst 60 patienter under dessa tre år.
Övriga klinker är ihopslagna till ÖVRIGA och ALLA representerar genomsnittet.

DIAGRAM - redovisning av resultat 1 år efter operation

Uppskattad smärta i ben (VAS-skala)           uppdaterad op 2008-2010
Livskvalitet mätt med EQ-5D                              uppdaterad op 2008-2010
Upplevt resultat på bensmärta                     
uppdaterad op 2008-2010
Komplikationer

TOLKNING AV RESULTAT/Analys

Vi redovisar 3 st resultatmått:

§ Kvarstående bensmärta (VAS-skala)

§ Livskvalitet (EQ-5D)

§ Upplevt resultat på bensmärta

Patienter som genomgår diskbråckskirurgi förbättras i de flesta fall betydligt både avseende bensmärta (VAS), och livskvalitet (EQ5D). Dessa mått följs vanligen åt, i så måtto, att redovisas ett bra resultat för det ena så görs det också för de andra.

Trots att diskbråcksoperation utförs på en relativt väl definierad grupp av patienter så kan resultaten variera mycket mellan patienter. I genomsnitt minskar bensmärtan hos patienterna som genomgår diskbråckskirurgi med drygt 2/3, och många blir helt smärtfria, medan ett fåtal inte upplever någon förbättring. Efter 1 år rapporterar ca 90% av alla opererade för diskbråck att de är förbättrade (helt smärtfria-mycket bättre-något bättre) beträffande bensmärtan, och ca 75% är nöjda med resultatet av operationen.

Medelvärdena för kvarvarande bensmärta och uppnådd livskvalitet efter ett år hos opererade patienter varierar mellan klinikerna. Diagrammen visar att resultaten från enstaka kliniker avviker på ett statistiskt säkerställt sätt från genomsnittet för landet.

Det kan emellertid vara svårt att på ett tillförlitligt sätt jämföra resultat mellan olika kliniker och dra säkra slutsatser om skillnader i behandlingskvalitet. Skillnader kan bero på att man opererar patientgrupper med olika patientprofiler vid de olika klinikerna Därför redovisas några olika karakteristika/parametrar som beskriver patienturvalet - casemix

En orsak till att resultatet/medelvärdet för en parameter, t.ex. bensmärta efter operation, varierar kan också vara att relativt få ingrepp görs på vissa kliniker. Om då en eller ett fåtal patienters resultat kraftigt avviker från de övrigas, påverkar det medelvärdet negativt, som är det som redovisas här. En annan orsak kan vara att patienterna på en klinik har hög smärta före operation. Om de sedan förbättras lika mycket som genomsnittet kommer kliniken trots det att visa ett ”sämre slutresultat” än kliniken där patienterna har mindre smärtor innan operation, detta trots att patienterna förbättras lika mycket.

Det är stor skillnad på hur länge patienterna har haft bensmärta innan operationen genomförts, och färre än 20 % opereras inom 3 månader, och hela 10-20 % har haft ont mer än 2 år . Det kan finnas många olika orsaker till att det tar lång tid innan vissa patienter kommer till operation. Lokala traditioner, exempelvis att allmänläkarna väntar länge innan patienterna remitteras, att patienterna är skeptiska till operation, eller att operatörerna har en mer restriktiv inställning till om och när operation ska erbjudas. Det kan också bero på dåligt fungerande rutiner och långa väntetider till MR, specialistbedömning och operation. Orsakerna går inte att utläsa ur registerdata utan måste analyseras separat.

Analysen visar att kliniker som utför endast ett fåtal operationer (< 20 operationer per år), möjligen redovisar ett något sämre resultat än de som opererar fler. De kliniker, som har så få patienter att de inte redovisas klinikvis, har slagits samman till en gemensam grupp. Denna grupp uppvisar möjligen också något sämre resultat än genomsnittet.

Resultat kan variera över tid och säkerheten i publicerade data ökar om ett stort antal patienter redovisas. Detta uppnås genom att en stor andel av de som opereras registreras, och genom att uppföljningsprocenten är hög. Helst bör den totala uppföljningen vara 80% eller högre, dvs minst 4/5 av alla patienter som opereras bör följas upp avseende resultat.