Diagnoser Patientinformation Vårdprogram Forskning & projekt
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se SKL/NKR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

 

Patientinformation

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporterar opererande klinik de uppgifter du lämnar i registerformulären före och efter operation till Svenska ryggregistret, Swespine. Registret är ett av de nationella kvalitetsregistren och bildades 1992. Deltagande i kvalitetsregister stöds av Socialstyrelsen. Som patient har man dock full rätt att inte delta, och kan då meddela sin läkare så förs inga data in i registret.

 

Du bidrar till en bättre vårdkvalitet!

Genom att vara med i Svenska ryggregistret bidrar du till att förbättra kvaliteten på ryggkirurgin i landet. Uppgifterna vi samlar in används för att jämföra olika kirurgiska tekniker, samt för att jämföra resultaten mellan olika landsting och sjukhus. Registren bidrar på så vis till ny kunskap som vi använder i vårt förbättringsarbete. Ju fler som deltar desto säkrare blir våra slutsatser.

 

Uppgifter som registreras

Vi registrerar ett flertal uppgifter som är viktiga för att rätt tolka resultatet efter din operation. Resultatet mäts också på olika sätt, framför allt genom att du får svara på hur du upplever att ditt tillstånd förändrats. Det innebär att du besvarar frågeformulär före operationen samt 1, 2, 5 och 10 år, samt för vissa ingrepp även efter längre tid. Operatören lämnar uppgifter kring det kirurgiska ingreppet och om sjukhusvården efter ingreppet. Din uppföljning kan skötas antingen av din klinik, eller av Svenska ryggregistrets Registercentral på uppdrag av din klinik.

 

Så hanteras dina uppgifter

Dina uppgifter i registret får bara användas för att säkra och utveckla ryggkirurgins kvalitet. Detta görs genom att statistiskt analysera data och jämföra resultat. Dina uppgifter kan inte spåras till dig av någon utomstående. Vid forskning krävs godkännande från etikprövningsnämnden (EPN). Se sidan 2.

 

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv avlägsnade ur registret, även om du från början valt att delta. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som eventuellt har skett till dina uppgifter. Har du frågor så kontakta i första hand registersekreterare på din klinik, alternativt ansvarig registerkoordinator, Carina Blom, carina.blom@swespine.se, Tel 070-575 31 94

Dina Rättigheter

Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om du anser att felaktiga uppgifter förts in i registret har du rätt att begära att dessa ändras.

 

Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som din opererande klinik har registrerat om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad till kontaktperson, se nedan.

 

Vill du ha mer information om Svenska Ryggregistret, till exempel ett registerutdrag, information om hur dina uppgifter använts eller att dina uppgifter skall avlägsnas/utplånas ur registret, kontakta din läkare, alternativt Registercentralen viaCarina Blom (adress se ovan).

 

Sekretess

Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från Svenska ryggregistret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

 

Säkerhet

Dina uppgifter i Svenska ryggregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

 

Åtkomst

Som inrapporterande vårdgivare har din opererande klinik direktåtkomst till de uppgifter du rapporterat till Svenska ryggregistret. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Avpersonifierade uppgifter (kan inte spåras till dig) kan delges i forskningssyfte efter ansökan och godkännande av Svensk ryggkirurgisk förening.

 

Gallring

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att säkra och utveckla ryggkirurgins kvalitet. Det kan innebära att för vissa tillstånd, efter beslut från Svensk ryggkirurgisk förening och Landstinget i Jönköpings län, sparas dina uppgifter tills vidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

 

Övergripande registeransvarig enligt personuppgiftslagen (PUL)

Landstinget i Jönköpings län PUL-ansvarig, personuppgiftsombud, Jan Albinsson, Landstinget i Jönköpings län, Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping